1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Primum Vivere oddział w Kozach, Barbara Kurpiewska, zwany dalej “Administratorem”. Może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres klinikaum@gmail.com.
 2. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żadania ich usunięcia, prawo żadania ograniczenia przetwarzania i prawo żądania przenoszenia danych – z zastrzeżeniem nieskuteczności tych żadań wobec danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymaganego obowiązującym prawem lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Zasady udostepniania dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą prawną przetwadzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Pralamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działanosci leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008r. o prawach pracjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędnych dla ochrony żywotności interesów pracjent, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategiorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit c i h RODO.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymoiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 3.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie ziazanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom prócz podmiotów upoważnionych na podstawie prawa.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji miedzynarodowych.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą
  • Realizujący świadczenia medyczne na podstawie umów cywilno – prawnych oraz świadczenia o innym charakterze wynikające z potrzeby ich wdrożenia.
  • Realizujący obsługę informatyczną, księgową, prawną i ubezpieczeniową.
 9. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przerwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Przeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc odd końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie – przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.
 11. W oprarciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 12. Dane osobowe zostały przekazane podczas korzystania ze świadczeń medycznych oraz innych umów zawatrych , w tym do:
  • zakładania i zarządzania kartoteką i dokumentacją medyczna w celu zapewnienia i realizacji świadczeń medycznych
  • kontaktowania się w celach związanych ze świadxzeniem usług.
 13. Dodatkowo, przepisy prawa oraz zawarte umowy wymagają przetwarzania danych dla celów rozliczeniowych z płatnikiem oraz podatkowych, rachunkowych, i statystycznych.
 14. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach wskazanych poniżej, którymi są:
  • monitorowanie przebiegu realizacji procedur medycznych i stanu zdrowia,
  • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami ziwazanymi z realizacją świadczeń medycznych poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności w drodze korespondecji tradycyjnej i za zgoda – przez email oraz telefon i google met
  • zapewnienie usług płatniczych
  • windykacja należności: prowadzenie postepowań w tym sądowych i mediacyjnych
  • prowadzenie analiz statystycznych
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności z płatnikami oraz wierzycielami z tytułu realizowanych świadczeń medycznych
 15. Administrator danych osobowych gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danytch, tj. prawo dostępu, sprostawnia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażania przeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – zgodnie z przewidzialnymi w tym zakresie procedurami i pod warunkiem dopuszalności lub możliwości takich działań zakresu tych danych których system prawny obejmuje jako dane osobowe co do których środki takie mogą przysługiwać.