Regulamin e – wizyty i e – konsultacji w Klinika Umysłu

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług telemedycznych w Klinika Umysłu

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Definicje

 1. Usługodawca lub Centrum Terapeutyczne – podmiot leczniczy Klinika Umysłu prowadzona przez Primum Vivere NIP: 7581461082 adres siedziby ul. Działy 47, 43 – 340 Kozy
 2. System – „System on – line” Amelia służący do zarządzania przez Pacjentów drogą elektroniczną e – wizytami, dane medyczne są zapisywane na serwerze firmy „Primum Vivere” przez program Medica, Asseco Poland, dokumentacja oraz dane dotyczące zaplanowanych oraz archiwalnych wizyt są dostępne w placówce medycznej wyłącznie do użytku pacjenta i personelu do stworzenia historii medycznej.
 3. E -Wizyta usługa medyczna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta drogą elektroniczną, w tym w formie rozmowy telefonicznej lub wideo rozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin e – wizyty i e – konsultacji.
 4. E – Konsultacja – usługa konsultacji w ramach świadczenia przez Usługodawcę na rzecz Pacjenta drogą elektroniczną, w tym w formie rozmowy telefonicznej lub wideo rozmowy, której zasady i zakres świadczenia określa Regulamin e – wizyt i e – konsultacji.
  • E – Wizyta zaplanowana – e – Wizyta zarezerwowana w Systemie.
  • Regulamin e Wizyty i e – Konsultacji – niniejszy regulamin.
  • Umowa – umowa o świadczenie usług e – Wizyty i e – Konsultacji.
  • Pacjent – osoba, która zarejestrowała się poprzez e – Wizytę w systemie Medica, Asseco Poland
  • Link do płatności – link generowany przez Usługodawcę, umożliwiający realizację płatności online za pośrednictwem operatora płatności Blik, Przelew24, PayPal
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – formularz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych medycznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

2. Zakres Regulaminu e – Wizyty i e – Konsultacji

 • rodzaj i zakres e – Wizyty i e – Konsultacji
 • zasady umawiania się na e – Wizyty i e – Konsultacje
 • warunki świadczenia e – Wizyty i e – Konsultacji
 • zasady płatności za e – Wizyty
 • wymagania techniczne umożliwiające skorzystanie z e – Wizyty i e – Konsultacji
 • bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych Pacjenta
 • postępowanie reklamacyjne

3. Rodzaj i zakres e – Wizyty i e – Konsultacji

 1. e-Wizyty i e-Konsultacje mogą odbywać się w formie:
  • wideo rozmowy
  • rozmowy telefonicznej
 2. Czas trwania e-Wizyt i e-Konsultacji wynika z Rejestracji i odmierzany jest od planowanej godziny rozpoczęcia, a nie od momentu uzyskania połączenia, i wynosi do 60 min.
 3. W przypadku gdy podczas e-Wizyt i e-Konsultacji personel Klinika Umysłu poweźmie wątpliwość, co do tożsamości Pacjenta (tj. wystąpią rozbieżności pomiędzy danymi znajdującymi się w dokumentacji medycznej Pacjenta a danymi przekazywanymi przez Pacjenta podczas e-Wizyty) ma prawo wstrzymać́ się z wykonywaniem usługi medycznej w ramach E-wizyty oraz po prosić Pacjenta o podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości (np. numer PESEL podany w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych lub prośba o pokazanie dowodu tożsamości). Po przeprowadzeniu weryfikacji:
  • w przypadku gdy weryfikacja zakończy się̨ pozytywnie usługa jest wznawiana, a czas wstrzymania wlicza się̨do czasu e-Wizyty lub e-Konsultacji
  • w przypadku gdy weryfikacja zakończy się negatywnie e-Wizyta lub e-Konsultacja zostaje zakończona.
 4. W ramach e-Wizyty Pacjent ma możliwość́:
  • uzyskania porady medycznej
  • uzyskania diagnozy i zaleceń co do stanu zdrowia
  • uzyskania porady profilaktycznej
  • uzyskania interpretacji wyników badań znajdujących się w dokumentacji medycznej Pacjenta (jeśli dostarczono przed e-wizytą)
  • uzyskania recepty na leki wymagane stanem klinicznym pacjenta z uwzględnieniem należnej refundacji, o ile badanie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności pozwoli na jednoznaczne ustalenie wskazań do ich zastosowania (nie dotyczy leków silnie działających, narkotycznych i psychotropowych). W przeciwnym przypadku pacjent zostanie przekierowany na konsultację stacjonarną
  • uzyskania recepty stanowiącej kontynuację wcześniej rozpoczętego leczenia (nie dotyczy leków silnie działających, narkotycznych i psychotropowych); w przypadkach wątpliwych lekarz przekieruje pacjenta na konsultację stacjonarną;
  • uzyskania zalecenia wykonania badań lub konsultacji specjalistycznej;
  • uzyskania informacji na temat zalecanej terapii, w tym stosowania leków;
  • uzyskania informacji na temat dawkowania leków zaleconych podczas wizyty stacjonarnej (informacja udzielana wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta); w wyjątkowych sytuacjach na podstawie przeprowadzonego badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności personel medyczny ma możliwość skorygowania dawki przyjmowanych leków.
 5. Wystawiona w ramach e-Wizyty recepta może być udostępniona jako e-recepta: kod dostępowy zostanie wysłany na podany adres e – mail lub telefon komórkowy za pośrednictwem wiadomości SMS.
 6. Pacjent przerywając E-wizytę przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia konsultacji medycznej.
 7. Pacjent przed e-Wizytą ma możliwość przesłania lekarzowi bądź specjaliście Usługodawcy wyników badań bądź innych niezbędnych informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia. Informacje te dołączane zostają do dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.

4. Zasady umawiania e-Wizyty i e-Konsultacji

 1. Zawarcie Umowy następuje poprzez umówienie e-Wizyty lub e-Konsultacji i wymaga:
  • akceptacji Regulaminu e-Wizyty i e-Konsultacji,
  • dostarczenia prawidłowo wypełnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych szczególnie chronionych (tj. dane dotyczące stanu zdrowia), która może być pobrana ze strony internetowej klinikaumyslu.com/kontakt
  • rezerwacji konkretnej e-Wizyty lub e-Konsultacji poprzez rezerwację konsultacji na stronie internetowej klinikaumysłu.com z danym specjalistą lub lekarzem psychiatrą
  • dokonania płatności – dotyczy e-Wizyt.
 2. Po dopełnieniu formalności (tj. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wybór terminu, wybór e-Wizyty lub e-Konsultacji, opłata za e-Wizytę), na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysłany link z zaproszeniem do odbycia e-Wizyty lub e-Konsultacji.
 3. W przypadku nieotrzymania linku do e-wizyty na 2 godziny przed umówionym terminem e-wizyty lub e – konsultacji należy skontaktować się z Recepcją Centrum telefonicznie 607 778 701 lub mailowo klinikaum@gemail.com przynajmniej 24h przed odbyciem terapii.
 4. Niektóre wizyty lekarskie i konsultacje nie mogą̨być umawiane w formie E-wizyty ze względu na czas trwania, wymóg osobistego kontaktu z Pacjentem i inne zasady wpływające na dokonanie zapisu lub formę odbycia wizyty lub konsultacji.

5. Zasady płatności za e-Wizytę

 1. E-Konsultacja nie podlega opłacie – jest usługą darmową.
 2. E-Wizyta jest usługą płatną zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie klinikaumyslu.com
 3. Ceny za E-wizyty podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT zgodnie z opisem na stronie klinikaumyslu.com
 4. Usługodawca zastrzega, iż płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu E-wizyty (w tym jej rezerwacji) przez Pacjenta.
 5. Płatności za E-wizyty dokonywane są przez Pacjenta z góry:
  • za pośrednictwem
  • za pośrednictwem
  • za pośrednictwem
 6. Realizacja zamówionej usługi tj. e-Wizyty jest możliwa dopiero po jej opłaceniu.
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności za e-Wizytę i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę Pacjent otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup w tym rezerwację wybranego przez siebie terminu E-wizyty oraz szczegółów realizacji usługi.

6. Wymagania techniczne umożliwiające skorzystanie z e-Wizyt i e-Konsultacji

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie z Usług obejmują̨ :
  • komputer osobisty, smartphone lub inny kompatybilny, kamera, mikrofon
  • dostęp do sieci internet
  • posiadanie konta e – mail
  • dostęp do witryny www – poprawnie skonfigurowanej przeglądarki
 2. Odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego lub oprogramowania od wskazanych powyżej może prowadzić do braku możliwości korzystania z Usługi.
 3. Usługodawca nie zapewnia warunków technicznych, o których mowa w pkt. powyżej. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty zapewnienia wymagań technicznych, w tym koszty dostępu do Internetu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.

7. Bezpieczeństwo danych, w tym danych wrażliwych Pacjenta

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w karcie pacjenta, wprowadzone w ramach korzystania z Usługi, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, jak również nieuprawnionym dostępem wewnętrznym (tj. nieuprawnionych pracowników Usługodawcy). Ww. dane przechowywane będą na serwerach wyposażonych w profesjonalne systemy podtrzymywania napięcia oraz w celu dodatkowego zabezpieczenia przed utratą danych – tworzone będą i przechowywane przez Usługodawcę kopie bezpieczeństwa (backup’y) danych zgromadzonych na tych serwerach – na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych Pacjenta, w tym danych osobowych, teleadresowych oraz danych szczególnie chronionych (dotyczących stanu zdrowia) do celów innych niż określonych przepisami prawa w zakresie prowadzenia działalności leczniczej.

8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
 2. Reklamację dotyczącą płatności można złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy, reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej uwagi oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania
 4. Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.
 5. Użytkownik zobowiązany jest współdziałać z Operatorem płatności, w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z przeprowadzanymi przez wystawców kart płatniczych reklamacjami oraz instytucjami finansowymi, a także organami nadzoru, w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich niezbędnych informacji dotyczących transakcji, tytułem której nastąpiła reklamowana płatność oraz na każde wezwanie Operatora płatności, w terminie 7 dni od otrzymania takiego wezwania, dostarczyć Operatorowi płatności, kopie dokumentów dotyczących realizacji transakcji, w ramach której Użytkownik zrealizował płatność dokonaną kartą płatniczą lub przelewem z wykorzystaniem usługi, w tym: kopię potwierdzenia nabycia towaru lub usługi. Użytkownik zobowiązany jest przechowywać te dokumenty przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty realizacji płatności.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usługi pod kątem technicznym. W szczególności reklamacje mogą być składane z tytułu braku lub nienależytego dostępu do Usług.
  • Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy operatora systemu do obsługi e-Wizyt i e-Konsultacji: klinikaum@gmail.com
  • Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania od Użytkownika. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji
  • Wszelkie problemy techniczne mogą być zgłaszane przez Użytkowników drogą elektroniczną telefonicznie 607 778 701 lub e – mailem klinikaum@gmail.com
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usługi pod kątem merytorycznym.
  • Reklamacje składane są drogą elektroniczną na adres: klinikaum@gmail.com
  • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej, następujące dane:
   • imię i nazwisko;
   • przedmiot reklamacji; okoliczności uzasadniające reklamację
   • adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji.
 8. Reklamacji nie podlegają e-wizyty, które zakończyły się odmową wydania e-recepty – decyzję o wdrożeniu lub przedłużeniu leczenia podejmuje lekarz.

9. Odstąpienie od umowy

 1. Pacjent ma prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa “na odległość” w ciągu 14 dni bez podania jakichkolwiek powodów lub conajmniej 24 godziny przed umuwioną sesją gdy czas oczekiwania jest mniejszy niż 14 dni. Odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku gdy:
  • Pacjent skorzysta z danej usługi.
  • Pacjent potwierdzi e – wizytę i nie odwoła jej przed upływem conajmniej 24 godzin.
  • Pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie na konsultację ze specjalistą bez wcześniejszego powiadomienia usługodawcy.